Skocz do zawartości


Regulamin

Forum, na którym się znajdujesz, jest całkowicie darmowe, obowiązują na nim jednak pewne zasady, których trzeba przestrzegać. Rejestrując się na forum, zgadzasz się ze wszystkimi postanowieniami niniejszego regulaminu. Uczestniczenie w życiu forum nie jest obowiązkiem, lecz przywilejem, który może zostać cofnięty bez ostrzeżenia.

I. Postanowienia wstępne

1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

a) właścicielu forum - należy przez to rozumieć użytkownika o pseudonimie Oconnel;

b) administratorze lub administratorach - należy przez to rozumieć osoby, którym Właściciel nadał uprawnienia administratorskie i które przydzielił do grupy „Administratorzy”, jak również samego Właściciela;

c) administracji - należy przez to rozumieć właściciela, administratorów i moderatorów forum.

2. Każdy użytkownik, rejestrując konto na forum, oświadcza tym samym, iż akceptuje postanowienia regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Użytkownik forum może posiadać tylko jedno zarejestrowane konto pod rygorem zablokowania dostępu do forum i usunięcia kont. W szczególnych wypadkach, za zgodą administracji, jeden użytkownik może posiadać więcej niż jedno konto.

4. Wszelkie treści na forum publikowane są przez użytkowników wyłącznie na ich własną odpowiedzialność. Właściciel i administracja forum nie ponoszą odpowiedzialności za publikowane przez nich treści.

5. Administracja zastrzega sobie prawo do podejmowania interwencji co do działań użytkowników, które z jakichkolwiek względów uzna za niepożądane.

6. Administracja nie odpowiada w żaden sposób za utratę publikowanych przez użytkowników treści, działania prowadzone przez użytkowników i ich następstwa, publikowane przez użytkowników treści, inne niekorzystne dla użytkowników skutki związane z błędami ludzkimi, wadliwym działaniem skryptu lub serwera, działalnością osób trzecich.

7. Użytkownik może zwrócić się do administratora forum z prośbą o usunięcie jego konta, musi się jednak liczyć z tym, że jego pseudonim (nick) pozostanie na forum i będzie widoczny przy pozostawionych postach.

8. Prośby o usunięcie wszystkich postów użytkownika nie są uwzględniane.

9. Administracja zastrzega sobie prawo usuwania kont nieużywanych lub założonych w celu naruszającym przeznaczenie forum.


II. Korzystając z mechanizmów forum, nie wolno w jakiejkolwiek formie:

1. zamieszczać treści wulgarnych, obscenicznych, obraźliwych (również w postaci skrótów);

2. naruszać dóbr osobistych, obrażać uczuć religijnych, ośmieszać innych osób;

3. naruszać zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów;

4. namawiać do czynów niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem;

5. publikować treści bezpośrednio lub pośrednio godzących lub mogących potencjalnie godzić w prawa autorskie;

6. prowadzić w jakiejkolwiek formie kampanii (politycznych, społecznych, reklamowych itp.) bez zgody administratora lub właściciela forum;

7. wdawać się w prywatne spory ani prowokować ich;

8. podawać linków o charakterze komercyjnym lub przynoszących użytkownikom inne korzyści, włącznie z linkami do gier online z identyfikatorem gracza, których kliknięcie wiąże się z korzyścią lub szkodą dla kogokolwiek;

9. podawać linków do stron wydających na starcie głośny dźwięk mogący przestraszyć użytkownika;

10. prowadzić jakichkolwiek działań noszących znamiona spamowania;

11. nadużywać systemu reputacji (w szczególności oceniać użytkownika, a nie zawartość napisanego przez niego posta).


III. Zakładanie tematów i publikowanie postów

1. Nowe tematy zakładamy tylko we właściwych forach tematycznych. Tytuł zakładanego tematu powinien jednoznacznie określać jego zawartość.

2. W jednym temacie nie poruszamy kilku odrębnych zagadnień.

3. Nie zakładamy tematów o tematyce podobnej do już istniejących, nawet jeśli poprzednie zostały zamknięte lub usunięte. Przed założeniem tematu zaleca się skorzystać z wyszukiwarki forum i sprawdzić, czy podobny lub identyczny temat nie został już założony.

4. Tematy poświęcone konkretnym stronom www, również prowadzonym przez użytkowników forum, mogą zakładać jedynie osoby legitymujące się przynajmniej 30-dniowym stażem na forum.

5. Nie publikujemy postów niezwiązanych z tematem (tzw. offtopic) lub niewnoszących istotnych merytorycznie treści do dyskusji (np. "Zgadzam się", "Racja" itp.). Swoje wypowiedzi rozwijamy i popieramy argumentami.

6. Nie cytujemy całości ostatniego posta w danym temacie.

7. Informacje zaczerpnięte z zewnętrznych źródeł obowiązkowo oznaczamy jako cytaty oraz podajemy ich źródło.

8. Nie odpowiadamy na posty łamiące postanowienia regulaminu, lecz zgłaszamy je administratorom lub moderatorom (przycisk "Raportuj").

9. Pisząc posty, stosujemy się do zasad polskiej ortografii i interpunkcji. Posty pisane slangiem, typu "jush", "pOkliKAsh", "n@pisał3$" oraz posty pozbawione znaków interpunkcyjnych są niedopuszczalne. Nie używamy wyrażeń obcojęzycznych bez wyraźnej potrzeby.

10. Unikamy stosowania bez wyraźnej potrzeby kolorowej czcionki, zmiany jej wielkości (w wyjątkowych przypadkach można ją powiększyć do rozmiaru 5) oraz pisania całych partii tekstu wielkimi literami.

11. Zasady korzystania z poszczególnych działów mogą dookreślać odrębne zapisy widoczne w górnej sekcji stron w danym dziale lub opublikowane w postaci ogłoszeń. Zapisy te mają moc załączników do regulaminu.


IV. Awatary, sygnatury, statusy użytkownika, grafiki

1. W awatarze i sygnaturze umieszczamy pliki graficzne o łącznej wielkości nie przekraczającej 50 KB.

2. Awatary i elementy sygnatury wykonane w technologii Flash nie mogą integrować się z elementami forum, jak również nie mogą automatycznie wydawać z siebie dźwięków.

3. Liczbę obrazków możliwych do umieszczenia w sygnaturze przez danego użytkownika, liczbę dopuszczalnych w sygnaturze adresów URL oraz wysokość sygnatury szczegółowo określają informacje dostępne w panelu kontrolnym profilu użytkownika.

4. Obrazki w sygnaturze należy usytuować w taki sposób, żeby ich łączny rozmiar nie przekroczył parametrów widocznych w odpowiedniej sekcji panelu kontrolnego profilu użytkownika (maksymalnie 700x100).

5. Maksymalny dopuszczalny rozmiar czcionki w sygnaturze wynosi 4.

6. Nie używamy awatarów podobnych do awatarów innych użytkowników forum bez uzyskania ich zgody (nie dotyczy awatarów, które można wybrać z puli awatarów ogólnodostępnych na forum).

7. Nie umieszczamy w postach grafik niezwiązanych z treścią.

8. Grafiki o rozmiarach mogących mieć wpływ na mechanizmy wyświetlania forum należy umieszczać na serwerze zewnętrznym.


V. Moderowanie, system kar

1. Administratorzy i moderatorzy forum mają prawo do podejmowania wszelkich działań niezbędnych do usunięcia naruszenia regulaminu i jego skutków, w tym: usuwania lub edytowania postów, edycji informacji w profilu użytkownika.

2. Wobec użytkowników naruszających postanowienia regulaminu administratorzy lub moderatorzy mogą w zależności od rodzaju i rangi przewinienia zastosować:

a) pouczenie,

b) podwyższenie poziomu ostrzeżenia o 1 punkt lub wielokrotność tej liczby,

c) czasowe lub stałe moderowanie postów (konieczność zatwierdzania ich przez moderatorów przed publikacją),

d) czasowe wyłączenie możliwości postowania,

e) czasową lub stałą blokadę do wybranych elementów i mechanizmów forum (np. shoutbox, wiadomości prywatne),

f) czasową lub stałą blokadę konta,

g) czasową lub stałą blokadę IP,

h) usunięcie konta.

3. Wyżej wymienione rodzaje kar mogą być stosowane łącznie.

4. Po osiągnięciu przez użytkownika poziomu ostrzeżeń równego 10 jego konto jest blokowane na stałe.

5. Przyznane punkty poziomu ostrzeżeń nie przedawniają się i nie są odejmowane przez administrację.

6. Decyzje i działania administratorów oraz moderatorów nie mogą być w żadnej formie komentowane przy użyciu mechanizmów forum. Ewentualne merytoryczne zastrzeżenia i uwagi należy kierować do nich bezpośrednio przez PW. Niniejszy zapis dotyczy również w odpowiednim zakresie decyzji i działań osób opiekujących się buglistą oraz trackerem.

7. Od decyzji o nałożeniu kary można się odwoływać bezpośrednio (wyłącznie przez PW lub AQQ) do moderatora, który nałożył karę, odpowiednio uzasadniając swoje racje.


VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

2. Administracja forum zastrzega sobie możliwość dokonywania w regulaminie zmian, które obowiązują ze skutkiem natychmiastowym.

3. We wszelkich sprawach dotyczących forum ostateczna jest decyzja administratora. Administracja nie ma obowiązku tłumaczyć się ze swych decyzji ani działań.

4. Informacje na temat plików „cookies” znajdują się pod adresem http://www.aqq.eu/help/1.4_Polityka_plikow_cookies